Het therapietraject

  • Het therapietraject begint met de aanmelding. U kunt zich telefonisch aanmelden of per e-mail.
  • De intake vraagt 1 à 2 gesprekken en leidt tot het helder maken van uw vraag en het gewenste resultaat. Aan het eind van de intake besluiten we of we met elkaar willen samenwerken en met welk doel, zodat duidelijk is waar we naartoe werken. Ook het aantal sessies dat hiervoor nodig is zal worden aangegeven. De conclusies uit de intake komen in de behandelovereenkomst te staan.
  • Na de intake start de therapie. De inhoud van de gesprekken en het benodigde aantal is afhankelijk van uw vraag. De ervaring is dat met Logosynthese snel resultaat geboekt wordt.
  • De afronding bestaat uit een evaluatie van het afgelopen traject. We vertellen beiden wat van belang is geweest en ronden het traject af.

Praktische informatie

  • Afspraken zijn mogelijk op de woensdag en de vrijdag, tussen 9 en 17 uur.
  • Het therapietarief is € 105,- per uur; voor de intake wordt eenmalig 1,5 uur in rekening gebracht. U ontvangt maandelijks een factuur.
  • Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Contact- en adresgegevens.

Vergoeding

Vaak is een vergoeding opgenomen in een aanvullende verzekering tot een maximum per kalenderjaar. Dit is per verzekeraar en soort verzekering verschillend geregeld. Ik raad u aan om van tevoren met de eigen zorgverzekeraar te overleggen. Dat voorkomt teleurstellingen. Belangrijk daarbij is te vermelden dat ik lid ben van het NVPA (de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en geregistreerd sta in het Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De registratie is voor zorgverzekeraars een criterium voor het toewijzen van vergoedingen.

De website van het NVPA geeft actuele informatie over de zorgverzekeraars die psychosynthesetherapie vergoeden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden enkele gesprekken met een psycholoog waarbij de zogenaamde “BIG”-registratie geen rol speelt.

Rechten en plichten

Ik heb de beroepscode van de beroepsvereniging NVPA ondertekend. De beroepscode is richtinggevend voor het gedrag van de therapeut. Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving (WKKGZ), die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Deze biedt bescherming aan zowel cliënten als therapeuten. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Ik zal nooit zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden verschaffen. Ik werk volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik zal u actief informeren over mijn privacybeleid en u vragen de privacyverklaring te ondertekenen in het geval we besluiten met elkaar aan het werk te gaan.